Arbetslaget Stockholm

I samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen arbetar Föreningen Allmogebåtars arbetslag i Stockholm sedan 1983 med att skapa ett levande museum för allmogebåtar och skärgårdskultur på Stora Fjäderholmen i Stockholms inlopp. Syftet med båtsamlingarna är att skapa ett museum där man kan se båtar såväl inne i museet som utomhus och vid bryggan i hamnbassängen. I lokalerna visas också motorer, verktyg, redskap och andra föremål från äldre tiders fiske och skärgårdskultur.

Arbetslaget har genom att låta bygga kopior av äldre båtar, genom köp och gåvor lyckats skapa en representativ samling av traditionella båtar från Stockholms skärgård. Vid bryggan på Fjäderholmarna finns exempelvis en fullt segelklar kopia av en storöka från Söderöra. Båten kan riggas och seglas med alla de tre riggtyper som den haft under sin livstid.  Föreningen vill bidra till bevara kunskapen om hur man riggade, seglade, rodde och brukade allmogebåtar. För att uppnå detta kan båtarna vid bryggan användas av arbetslagets medlemmar. Arbetslaget deltar i olika seglings- och roddarrangemang för att ytterligare sprida kunskap om båtarnas användning och föreningens arbete.

Ett av föreningens syften är att bevara äldre tiders kunskap om traditionella material och behandlingsmetoder för allmogebåtar. I skötseln av föreningens båtar används därför enbart trätjära, linolja och liknande produkter. Reparationer och underhåll sker med ursprungligt material och autentiska byggnadssätt så långt det är möjligt. Även materialen båtarnas riggar är så autentiska som möjligt. Bomull, linne och hampa är vanliga material.

Genom donationer har arbetslaget åstadkommit en samling av äldre marinmotorer, några unika. Motorn kom att medföra stora förändringar av livet i skärgården. Även den delen av skärgårdskulturen är värd att visas. Några av motorerna har medlemmarna renoverat så att de är fullt brukbara. Arbetslagets tändkula startas regelbundet inför nyfiken publik.

En gång i månaden träffas arbetslaget på Fjäderholmarna för att arbeta med båtarna och museet. Vid tjänligt väder sommartid nyttjar vi båtarna. Arbetsdagarnas placering i månaden kan variera beroende på väder och aktuella projekt. På arbetslagets hemsida finns aktuellt kalendarium.

Information om Arbetslagets egna seglingar och deltagande i olika allmogebåtsarrangemang eller andra medlemsträffar finns också i kalendariet.

Föreningen Allmogebåtar

Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening med drygt 1300 medlemmar I Norden.

Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom dokumentation av båtar, fiske, båtbyggeri och gammal skärgårdskultur. Föreningen arbetar främst med att renovera, underhålla och bruka de traditionella båtarna. Annat viktigt arbete är dokumentation med foto och ritningar och publicering av artiklar om båtar. Levande båtmuseer med brukbara båtar vid bryggorna finns på Bassholmen (Västkusten, Uddevalla) och Fjäderholmarna (Ostkusten, Stockholm).

Föreningen har fram till 2023 givit ut en medlemstidskrift, TRÄBITEN. Äldre nummer finns att köpa i mån av tillgång.

I föreningen finns nio arbetslag spridda från Skåne till Norrbotten, som arbetar lokalt med bevarande, underhåll och brukande av allmogebåtar. En del arbetslag renoverar och bygger nya allmogebåtar.

I Stockholm finns arbetslag på Fjäderholmarna, i Norrtälje och norra Roslagen.

Med Allmogebåtar på Bassholmen 2010. Jullar med sprisegel.
Med Allmogebåtar på Bassholmen 2010. Jullar med sprisegel.